V digitální éře, kdy sociální média a technologie hrají klíčovou roli v každodenním životě, se způsob komunikace mladých lidí neustále vyvíjí. Tento vývoj se silně odráží v jejich slovníku, který je dynamický a plný novotvarů, internetového žargonu, memové kultury a termínů odrážejících sociální a ekologické vědomí. Zde je podrobný průzkum klíčových aspektů a příkladů slov, které tvoří jazyk dnešní mládeže.

Internetový žargon a zkratky slovník

Internetový žargon a zkratky představují fascinující prvek moderní komunikace, který se stal nezbytným pro efektivní a rychlou výměnu informací na sociálních sítích a v chatovacích aplikacích. Tyto zkratky a výrazy nejenže usnadňují komunikaci, ale také pomáhají vyjádřit emoce a postoje, které by mohly být složité popsat dlouhými větami. Zde je rozšířený seznam populárních zkratkových slov a výrazů, které mladí lidé běžně používají:

 • LOL – Laughing Out Loud: Vyjadřuje smích nebo zábavu. Tato zkratka je jednou z nejrozšířenějších a používá se k označení situací, které uživatele rozesmály.
 • BRB – Be Right Back: Signalizuje, že uživatel bude na krátkou dobu nepřítomný, ale plánuje se brzy vrátit ke konverzaci.
 • DM – Direct Message: Označuje soukromé zprávy posílané mezi uživateli na sociálních sítích, jako jsou Instagram, Twitter, nebo Facebook.
 • NSFW – Not Safe For Work: Upozornění, že následující obsah může být nevhodný pro pracovní prostředí nebo veřejná místa, často kvůli explicitnímu nebo kontroverznímu materiálu.
 • TTYL – Talk To You Later: „Promluvím si s tebou později.“ Používá se, když končíte konverzaci s plánem pokračovat v ní v budoucnu.
 • IDK – I Don’t Know: „Nevím.“ Používá se pro vyjádření neznalosti nebo nejistoty ohledně otázky nebo tématu.
 • FTW – For The Win: Výraz používaný pro zdůraznění něčeho, co je považováno za vynikající nebo pozitivní.
 • IMO/IMHO – In My Opinion/In My Humble Opinion: „Podle mého názoru“/“Podle mého skromného názoru.“ Používá se, když uživatelé vyjadřují své názory nebo postřehy.
 • ROFL – Rolling On the Floor Laughing: „Válení se smíchy na podlaze.“ Silnější verze LOL, používaná v situacích, kdy je něco velmi vtipné.
 • SMH – Shaking My Head: „Kroutím hlavou.“ Vyjadřuje zklamání, nesouhlas nebo nevěřícnost.
 • TBH – To Be Honest: „Abych byl upřímný.“ Uživatelé toto používají, když chtějí být upřímní nebo sdílet své skutečné pocity ohledně daného tématu.
 • TL;DR – Too Long; Didn’t Read: „Příliš dlouhé, nečetl jsem.“ Tento výraz se často používá na internetových fórech nebo v komentářích k sumarizaci dlouhých textů nebo článků.
 • FOMO – Fear Of Missing Out: „Strach, že něco propásnete.“ Popisuje pocity úzkosti nebo obavy z toho, že se neúčastníte něčeho zajímavého nebo zábavného, co dělají ostatní.

Novotvary a anglicismy

Novotvary a anglicismy jsou výrazným znakem současného jazyka mladých lidí, odrážejících dynamiku jejich komunikace, která je ovlivněna globalizací, technologickým pokrokem a kulturou sociálních médií. Tento jazyk je bohatý na výrazy, které jsou přejaty z angličtiny, či úplně nové termíny vznikající na základě aktuálních trendů a sociálních fenoménů.

 • Ghosting – Popisuje situaci, kdy jedna osoba náhle a bez vysvětlení přestane komunikovat s druhou, často ve vztazích nebo při online seznamování. Tento termín reflektuje novou dynamiku sociálních vztahů v digitálním věku.
 • Flexing – Chlubení se, často na sociálních sítích, materiálními statky, úspěchy nebo životním stylem. Termín ukazuje na důraz kladený na status a vnější obraz v současné kultuře.
 • Crush – Vyjadřuje intenzivní, ale často jednostrannou fascinaci nebo lásku k někomu. Používá se k popisu silných emocionálních pocitů, které nejsou nutně opětovány.
 • Savage – Někdo nebo něco, co je brutálně upřímné, přímočaré, často s nádechem humoru nebo ironie. V současné kultuře tento termín odráží ocenění pro bezprostřednost a autenticitu.
 • Bae – Zkratka pro „before anyone else“, používaná jako něžné oslovení pro partnera nebo velmi blízkou osobu. Ukazuje na specifický způsob, jakým mladí lidé vyjadřují náklonnost.
 • FOMO – Fear Of Missing Out, obava z toho, že propásnete nějakou zajímavou nebo zábavnou aktivitu, kterou vaši přátelé nebo známí zažívají. Tento termín odráží tlak být neustále propojen a účastnit se sociálního dění.
 • YOLO – You Only Live Once, používá se k vyjádření nutnosti žít naplno a nebrat život příliš vážně, protože máme jen jeden. Podporuje myšlenku riskování a využívání příležitostí.
 • Thirst Trap – Fotografie nebo video zveřejněné na sociálních sítích s úmyslem přilákat pozornost prostřednictvím sexuálně atraktivního vzhledu. Termín reflektuje způsoby, jakými lidé hledají validaci a obdiv na internetu.
 • Woke – Bytí „woke“ znamená být si vědom sociálních nespravedlností a diskriminace, zejména v kontextu rasových a genderových otázek. Tento termín ukazuje na politickou a sociální uvědomělost mladé generace.
 • Cancel Culture – Fenomén, kdy lidé (nebo skupiny) jsou veřejně odsuzováni nebo bojkotováni kvůli kontroverzním názorům nebo chování. Tento termín odráží současnou dynamiku sociálních médií a debat o svobodě slova a odpovědnosti.

Memová kultura a její slovník

Memová kultura se stala neodmyslitelnou součástí online komunikace, zejména mezi mladými lidmi. Memy, které kombinují obrazy s textem k vytvoření humoristických nebo satirických výroků, nejen šíří humor, ale také odrážejí sociální a politické názory, trendy a internetový žargon. Zde jsou podrobněji rozvedeny vybrané aspekty memové kultury, které se v ní běžně používají.

 • „Big Brain“ – Výraz používaný k oceňování inteligentního nebo promyšleného rozhodnutí. Obvykle se používá ironicky v situacích, kdy je rozhodnutí překvapivě chytré nebo naopak neuvěřitelně hloupé.
 • „Dank Memes“ – Označuje memy, které jsou zvlášť absurdní, originální nebo vtipné, často s použitím neočekávaných nebo extrémně ironických prvků. „Dank“ zde symbolizuje jejich „kvalitu“ v memové kultuře.
 • „Yeet“ – Výraz vyjadřující nadšení, silu nebo akci hodit něco s velkou silou. Může být také použit jako projev radosti nebo vítězství.
 • „Simp“ – Někdo, kdo přehnaně dává pozornost nebo obdivuje někoho jiného, často v romantickém kontextu, obvykle na úkor vlastního sebeúcty nebo zájmů. Termín je často používán kriticky.
 • „Karen“ – Stereotypní jméno používané k popisu osoby, obvykle středního věku, která je vnímána jako nesmyslně náročná nebo má tendenci stěžovat si na malichernosti, často s rasovými nebo sociálními předsudky.
 • „Noice“ – Zvláště nadšený způsob, jak říct „nice“ (pěkné, skvělé). Používá se pro vyjádření obdivu nebo schválení.
 • „I’m in this photo and I don’t like it“ – Výraz používaný, když se někdo identifikuje s obsahem memu, který obvykle poukazuje na negativní nebo trapné aspekty osobnosti nebo chování.
 • „This is fine“ – Phrase from a popular comic turned meme depicting a dog sitting in a room on fire, saying „This is fine.“ It’s used to ironically express calm in the face of disaster or chaos.
 • „Doomscrolling“ – Neustálé procházení sociálních médií nebo zpráv, které přinášejí špatné nebo depresivní zprávy, často na úkor vlastního duševního zdraví.
 • „Pepe the Frog“ – Postava žáby, která se stala populárním internetovým memem. Původně nevinný komiksový charakter, ale později převzatý a používaný v různých kontextech, včetně politických.
 • „Epic Win/Epic Fail“ – Výrazy používané k popisu extrémně úspěšných nebo katastrofálně neúspěšných pokusů nebo situací.

Ekojazyk a význam zkratek

Ekojazyk, neboli ekologický jargon, je stále více rozšířeným jazykem, který odráží rostoucí globální zájem o ochranu životního prostředí, udržitelnost a sociální spravedlnost. Tento jazyk obsahuje termíny a výrazy, které pomáhají vyjadřovat ekologické myšlenky a iniciativy. Zde jsou podrobněji rozvedeny již zmíněné termíny, které se staly součástí ekojazyka.

 • „Zero Waste“ – Snaha o minimalizaci odpadu a jeho dopadu na životní prostředí tím, že se odpad vůbec nevytváří. Tento přístup zahrnuje opětovné použití, opravy, recyklaci a kompostování.
 • „Sustainability“ (Udržitelnost) – Princip, podle kterého by měly být splněny současné potřeby bez ohrožení schopnosti budoucích generací splnit své vlastní potřeby. Udržitelnost se často vztahuje na environmentální, ekonomické a sociální pilíře.
 • „Greenwashing“ – Praxe, kdy společnosti neupřímně tvrdí, že jejich produkty nebo politiky jsou ekologicky šetrné, často s cílem zlepšit svůj veřejný obraz.
 • „Carbon Footprint“ – Uhlíková stopa, měřítko ekologického dopadu jednotlivců, organizací nebo produktů, založené na množství vyprodukovaných skleníkových plynů.
 • „Eco-Friendly“ – Označuje produkty nebo praktiky, které jsou šetrné k životnímu prostředí.
 • „Renewable Energy“ – Obnovitelná energie, zahrnuje zdroje energie, které jsou nevyčerpatelné, jako je slunce (solární energie), vítr (větrná energie), voda (hydroenergie) a organické materiály (biomasa).
 • „Biodiversity“ – Biodiverzita, rozmanitost života na Zemi včetně různosti druhů, ekosystémů a genetických variací mezi jednotlivci.
 • „Circular Economy“ – Cirkulární ekonomika, ekonomický systém zaměřený na minimalizaci odpadu a maximalizaci opětovného využití zdrojů.
 • „Composting“ – Kompostování, proces přeměny organického odpadu (jako jsou zbytky jídla a rostlinný materiál) na kompost, který může být použit jako půdní hnojivo.
 • „Eco-Activism“ – Ekologický aktivismus, činnost zaměřená na prosazování environmentálních změn a ochranu přírody.
 • „Fast Fashion“ – Rychlá móda, označuje průmyslový model, který produkuje velké množství levného oblečení s vysokou rychlostí, což má negativní dopady na životní prostředí a pracovní podmínky.
 • „Plant-Based“ – Založené na rostlinách, odkazuje na jídlo nebo produkty vyrobené bez živočišných ingrediencí, často z etických nebo ekologických důvodů.

Slovník dnešní mládeže je živý a neustále se vyvíjí, odrážející rychlé změny v technologiích, sociálních médiích a společenských trendech. Ačkoliv může být pro starší generace výzvou udržet krok s tímto vývojem, je důležité si uvědomit, že jazyk je odrazem kultury a doby, ve které žijeme.

Koukni...  Jak sledovat VOYO v zahraničí? Návod

Počítání s tím, jak mladí lidé používají jazyk, nám může pomoci lépe porozumět jejich zkušenostem, hodnotám a tomu, jak vidí svět.