Rozhodování o tom, jaké vzdělání poskytnout našim dětem, je jedním z nejvýznamnějších rozhodnutí, které jako rodiče činíme. S množstvím možností na výběr se mnozí z nás ocitají v dilematu mezi exkluzivními soukromými školami, jako je Open Gate, a tradičními veřejnými školami.

I když se na první pohled může zdát, že školy jako Open Gate nabízejí jen samé výhody, důkladnější přemýšlení odhalí řadu potenciálních a celkem reálných obav.

V týdnu jsme obdrželi pozvánku k zápisu na Open Gate, která nese pořadové číslo 60, a byl nám určen termín pohovoru na 9. dubna v 9:40. Přesto budu muset s lítostí odmítnout a nebudu našeho Matyáše do této školy přihlašovat, což je rozhodnutí založené na mé osobní úvaze (samozřejmě i manželky). Samozřejmě by musel udělat zkoušky neboť berou asi ze 120 přihlášených pouze 20 dětí.

V tomto článku se podělím o několik klíčových obav, které mě vedly k zamyšlení nad tím, zda je škola Open Gate opravdu tou správnou volbou pro mého syna. To však samozřejmě nijak nesnižuje mou úctu a ocenění těchto vzdělávacích institucí. Pojďme se podívat na začátek v čem tato kvalitní škola vyniká a jak celou záležitostí uvažuji.

Open Gate Babice u Prahy

Co škola Open Gate nabízí

Open Gate je bezesporu instituce s vysokým standardem, která nabízí řadu jedinečných příležitostí pro osobní a akademický růst. Zde jsou klíčové výhody, které by můj syn mohl z této školy získat:

1. Vynikající akademické vzdělání

Open Gate se pyšní vysokou úrovní vzdělání, s důrazem na mezinárodně uznávané programy jako je Mezinárodní bakalářský program (IB). Tyto programy jsou navrženy tak, aby studenty připravily na úspěšné pokračování ve vzdělávání na univerzitách po celém světě.

2. Výuka angličtiny a jazyková dovednost

Díky intenzivní výuce angličtiny a možnosti studovat další jazyky se studenti stávají skutečně dvojjazyčnými, což je cenná dovednost v globalizovaném světě. Tato jazyková vybavenost otevírá dveře k mezinárodním studijním a pracovním příležitostem.

3. Individuální přístup a podpora

Menší třídy a vysoký poměr učitelů k žákům umožňují individuální přístup k vzdělávání. Učitelé mají možnost lépe poznat své studenty a přizpůsobit výuku jejich specifickým potřebám a zájmům.

4. Rozvoj kritického myšlení a kreativity

Programy a metody výuky na Open Gate jsou navrženy tak, aby podporovaly kritické myšlení, kreativitu a samostatné řešení problémů. Studenti se učí myslet flexibilně a analyticky, což jsou klíčové dovednosti pro budoucí úspěch.

5. Široké spektrum mimoškolních aktivit

Open Gate nabízí bohatý výběr sportovních, uměleckých a dalších mimoškolních aktivit, které pomáhají rozvíjet fyzické dovednosti, týmovou práci a vedoucí schopnosti. Tyto zkušenosti podporují celkový osobní rozvoj studentů.

6. Příprava na globální svět

Díky mezinárodnímu zaměření a multikulturnímu prostředí jsou studenti vystaveni různorodým kulturám a perspektivám, což podporuje rozvoj globálního povědomí a empatie.

7. Vysoká úroveň zařízení a technologií

Škola disponuje moderními vzdělávacími zařízeními, laboratořemi, uměleckými studii a sportovními zařízeními, které umožňují studentům plně rozvinout své dovednosti a zájmy.

8. Síť absolventů a profesionálních kontaktů

Studium na prestižní škole jako je Open Gate poskytuje přístup k rozsáhlé síti absolventů a profesionálních kontaktů, což může být užitečné pro budoucí kariéru.

Přestože mám své výhrady, je důležité uznat, že Open Gate může mému synovi poskytnout řadu jedinečných výhod a příležitostí pro jeho budoucí životní a profesní dráhu.

Koukni...  Příprava kola Woom 4 AIR OFF na novou sezónu
Video prezentace školy Open Gate

Z čeho mám obavy a můj pohled na věc

1. Úroveň diverzity

Má obava o „sociální bublinu“ se rozšiřuje i na úroveň kulturní a sociální diverzity. I když škola může být multikulturní svým zaměřením, přesto se obávám, že můj syn by neměl dostatečnou expozici širšímu spektru sociálních realit. Diverzita je o mnoho více než jen setkávání s lidmi z různých zemí; je to také o porozumění různorodým životním zkušenostem a výzvám, které život přináší.

2. Finanční zátěž pro rodiče

I přes možná stipendia zůstává vysoké školné na Open Gate pro mnohé rodiny značnou finanční zátěží. Tento aspekt není jen o penězích samotných, ale také o hodnotách, které chceme našim dětem předat.

Chci, aby můj syn pochopil hodnotu peněz a učil se, že ne všechny životní příležitosti přicházejí s vysokou cenovkou. Školné na základní škole Open Gate pro školní rok 2024/2025 činí 215 000 Kč​​, bez kroužků, ošacení, jídla atd. a kde máme školné gymplu od 5té třídy dále? To jsme již kolem 500 000 za rok. Jsou rodiče jako my, kteří mají 2 děti a tam už je ta matematika jasná. Chodí jeden, musí chodit i druhý 🙂

Tyto informace poukazují na finanční zátěž spojenou s posíláním dětí na tuto prestižní soukromou školu. Jednoduše identické peníze klidně dáme, ale až skutečně uvidím, jak se naši synové profilují a bude to mít perspektivu. V první třídě je to vážně zbytečné.

3. Akademický tlak a soutěživost

Prestižní školy často přináší vyšší úroveň akademického tlaku a soutěživosti. Zatímco určitá míra výzvy může být prospěšná, obávám se, že přílišný tlak by mohl mít negativní dopad na duševní zdraví a celkovou pohodu mého syna. Chci, aby vzdělání bylo oslavou učení, nikoli neustálým závodem.

4. Ztráta spojení s lokální komunitou

Moje obavy sahají také k možné ztrátě spojení s lokální komunitou. Školy jako Open Gate, umístěné často daleko od domova, mohou omezit příležitosti pro mého syna být součástí a angažovat se ve své místní komunitě.

Je důležité, aby děti vyrostly s pocitem příslušnosti k místu, kde žijí, a naučily se být aktivními a odpovědnými členy této komunity. Lokální školy často nabízejí širokou škálu komunitních projektů a aktivit, které podporují sociální angažovanost a rozvoj pocitu sounáležitosti.

5. Omezení životních zkušeností

Další významnou obavou je možné omezení životních zkušeností. Prestižní školy mohou sice nabízet špičkové akademické a mimoškolní programy, ale život je o mnohem více než jen o vzdělání v uzavřeném prostředí. Důležité životní lekce se často učí mimo učebny, v běžných situacích, při interakci s různorodými skupinami lidí a při čelění každodenním výzvám.

Bojím se, že exkluzivní prostředí by mohlo můj syna ochudit o tuto cennou stránku výchovy, která podporuje rozvoj adaptability, odolnosti a empatie.

6. Nadměrná zaměřenost na akademický úspěch

Zatímco akademický úspěch je nepochybně důležitý, existuje riziko nadměrné zaměřenosti na známky a výkonnost na úkor osobního a sociálního rozvoje. Děti vystavené neustálému tlaku na výkon mohou vyvíjet úzkost, mít nízké sebevědomí a ztrácet zájem o učení.

Chci, aby můj syn vyrostl v vyváženou osobnost, která si váží učení pro radost z nových poznatků a nejen pro dosahování vysokých akademických výsledků.

7. Možná izolace od širší společnosti

Prestižní vzdělávací instituce mohou někdy vytvářet prostředí, které je odtržené od širší společnosti a jejích realit. Tato izolace může vést k tomu, že děti se necítí spojeny s běžnými lidmi a problémy, které společnost ovlivňují.

Věřím, že je důležité, aby můj syn rozuměl a empaticky se stavěl k různorodým sociálním a ekonomickým výzvám, kterým čelí lidé v našem okolí a na celém světě.

Koukni...  TOP Kempy 2024: Kam s rodinou do kempu

Při zvažování těchto bodů je jasné, že mé obavy ohledně poslání syna na Open Gate nejsou založeny pouze na finančních nebo akademických faktorech, ale také na hlubokém přesvědčení o významu vyváženého, komplexního rozvoje osobnosti, který respektuje hodnotu peněz, sociální angažovanost, životní zkušenosti a skutečné lidské hodnoty.

Nesmyslný trend a zase to ego rodičů

V poslední době pozoruji rostoucí trend, kdy rodiče posílají své malé děti na prestižní školy, aniž by skutečně pochopili nebo dokázali odhadnout jejich reálný potenciál. Jako někdo, kdo dává přednost tvrdým datům, si uvědomuji, že v tak mladém věku dětí je téměř nemožné přesně změřit jejich schopnosti a talent.

Tento fenomén se mi jeví spíše jako součást sociálního trendu, kde rodiče používají vzdělání svých dětí jako prostředek k vytahování se před ostatními, v duchu „já na to přeci mám“. Tato mentalita nejenže může vést k nesprávným rozhodnutím ve výchově dětí, ale podle mého názoru také ignoruje hlubší smysl vzdělání.

1. Sociální prestiž vs. Skutečné potřeby dětí

V centru tohoto trendu je sociální prestiž, která často převáží nad skutečnými potřebami a zájmy dětí. Tím, že rodiče posílají své děti na tyto školy spíše kvůli vlastnímu statusu než kvůli přesvědčení o tom, že je to nejlepší pro děti, se může stát, že opomíjejí nejdůležitější aspekty výchovy a vzdělání.

2. Nepochopení merita vzdělání

Podstatou vzdělání by mělo být rozvíjení dětí v celistvé osobnosti, které jsou schopné kritického myšlení, empatie a adaptace na měnící se svět. Posílání dětí na prestižní školy bez hlubšího zamyšlení nad tím, co je pro ně skutečně nejlepší, může vytvářet prostředí, kde jsou děti vystaveny zbytečnému tlaku a soutěživosti, což může mít dlouhodobé negativní dopady na jejich duševní zdraví a pohodu.

3. Alternativní přístupy k vzdělávání

Je důležité si uvědomit, že existují alternativní přístupy k vzdělávání, které mohou lépe vyhovovat individuálním potřebám a talentům každého dítěte. Vzdělání by mělo být přizpůsobeno tak, aby podporovalo přirozenou zvídavost dětí a rozvíjelo jejich schopnosti ve všech oblastech života, nikoli jen v akademických disciplínách.

Tento trend posílání malých dětí na prestižní školy bez hlubšího pochopení jejich skutečných potřeb a potenciálu je podle mě problematický. Vzdělání by nemělo být o sociálním statusu, ale o nalezení nejlepší cesty pro rozvoj každého jedince.

Jako společnost bychom měli přehodnotit naše priority a zaměřit se na podporu vzdělávacích cest, které opravdu prospívají našim dětem, ne našemu egu.

Další výhody proč dát přednost klasické škole před Open Gate

1. Blízkost domova

Jedním z hlavních důvodů, proč preferuji klasickou školu, kterou máme za domem, je logistika. Myslím si, že není praktické, aby mé dítě trávilo každý den dvě hodiny cestou do školy a zpět, i když by to bylo do školy s vynikajícím renomé, jako je Open Gate. Tento čas by mohlo využít mnohem efektivněji, ať už dodatečným studiem, rozvojem koníčků, nebo prostě hrou a odpočinkem.

2. Poznání potenciálu dítěte

Dávám přednost tomu, aby vzdělávací strategie mého dítěte byla postavena na pevném základu pochopení jeho schopností a zájmů, které jsou mnohem lépe patrné a definovatelné, jak dítě dospívá.

Koukni...  Jak naučit děti základy finanční gramotnosti

Věřím, že až v pozdějším věku je možné opravdu určit, jaké specifické směry a oblasti by mělo vzdělání mého dítěte cílit na to, aby bylo co nejúčinnější a přínosné.

3. Finanční a praktické aspekty

I když finance nejsou v našem případě primární překážkou, přijde mi investice času a peněz do každodenních dlouhých cest nesmyslná a neadekvátní. Místo toho by tyto zdroje mohly být využity pro podporu rozvoje dítěte v oblastech, které ho zajímají, nebo pro rodinné aktivity, které posilují vztahy a přinášejí radost.

4. Rozvoj v běžném prostředí

Mám za to, že děti se mohou vyvíjet a učit se velmi efektivně i v prostředí klasické školy, která není označována za „prestižní“. Důležitá je kvalita a přístup pedagogů, možnost zapojení do různorodých aktivit a schopnost školy reagovat na individuální potřeby dítěte.

Věřím, že zdravé, podporující prostředí, které respektuje jedinečnost každého dítěte, je klíčové pro jeho celkový rozvoj.

Naši přátelé a jejich příběh Maxe

V diskuzi o výhodách prestižních škol oproti klasickým školám často narazíme na argument, že speciální vzdělávací instituce jsou nezbytné pro dosažení mimořádných akademických úspěchů nebo schopností, jako je ovládání několika jazyků. Příklad z mého okolí však ukazuje, že to nemusí být pravidlem.

Příběh Maxe, syna mého přítele Rosti a Gabči, je skvělým příkladem toho, jak děti mohou dosáhnout výjimečných úspěchů i bez navštěvování prestižních škol. Max navštěvoval od mala klasickou školu a přesto se mu podařilo zvládnout plynně hovořit třemi jazyky: česky, anglicky a dokonce japonsky. Dnes ve svých nácti studuje v Americe a z mého pohledu je to geniální talentované dítě.

Tento úspěch svědčí o tom, že rozhodující nejsou pouze prostředky a možnosti, které prestižní školy nabízejí, ale také individuální přístup, podpora ze strany rodiny a osobní motivace.

Maxův příklad není ojedinělý. Mnoho mých dalších přátel má děti, které dosahují skvělých výsledků v různých oblastech, ať už se jedná o akademické úspěchy, sportovní výkony nebo umělecké schopnosti, a to vše při navštěvování klasických škol. Tyto příklady ukazují, že klíčem k úspěchu není vždy typ školy, ale spíše individuální přístup, podpora zájmů dětí a jejich vlastní píle a odhodlání.

Je důležité si uvědomit, že každé dítě je jedinečné a má své specifické talenty a schopnosti, které se mohou rozvíjet různými způsoby. Rozhodnutí, zda poslat dítě na prestižní školu nebo zůstat u klasického vzdělávacího modelu, by mělo být pečlivě zváženo s ohledem na osobní potřeby a zájmy dítěte, nikoli pouze na základě společenského tlaku nebo trendů.

V konečném důsledku je nejdůležitější poskytnout dětem láskyplné a podporující prostředí, ve kterém mohou růst, učit se a rozvíjet své schopnosti nezávisle na tom, zda chodí do prestižní nebo klasické školy.

Závěrem

Volba vzdělání pro naše děti je tedy zásadní a vysoce individuální rozhodnutí, které by mělo být učiněno s ohledem na jejich nejlepší zájmy, přičemž je třeba zvážit mnoho faktorů.

V naší situaci je důležité, aby bylo dítě vychováváno a vzděláváno v prostředí, které je pro něj nejpřirozenější a nejpřínosnější, a to i za cenu odmítnutí některých prestižních možností, jako je Open Gate. A ano, jak jsem již zmínil, až bude Matyáš nebo Tobiáš starší, je to jiná situace kdo ví, když na to budou mít a bude je to bavit, klidně je pošlu na prestižní školy do zahraničí.

Mým cílem pro první fázi tj. základní školu je poskytnout našim dětem prostředí, ve kterém mohou prosperovat jak akademicky, tak osobnostně, a přitom si udržet blízkost a pohodlí našeho domova, kroužků i kamarádů.