Jako jeden ze zakladatelů nové firmy se chystám na cestu plnou vzrušení a nových výzev. Jednou z důležitých oblastí, kterou je potřeba již nyní zvážit, je dohoda o případném budoucím odchodu z firmy. V takovém dokumentu se mimo jiné definují mé nároky a povinnosti v případě, že se rozhodnu firmu opustit. Dva klíčové koncepty, které se v tomto kontextu běžně používají, jsou Put opce a Call opce. Nyní se podrobněji podíváme na to, co tyto opce znamenají a jak ovlivňují jak mě, jakožto společníka, tak i firmu.

Put opce

Put opce dává společníkovi právo, nikoliv povinnost, prodat své akcie firmě za předem dohodnutou cenu (tzv. strike price) v určitém časovém horizontu (tzv. expirační období). Tato opce je užitečná pro společníka v případě, že ztratí důvěru ve firmu nebo se obává o její budoucnost. Umožňuje mu prodat své akcie za předem stanovenou cenu, i když je tržní hodnota akcií nižší.

Z pohledu firmy představuje Put opce závazek odkoupit zpět akcie od společníka za strike price, i když je tržní hodnota akcií vyšší. To může firmu zatížit finančně, zvláště v období nedostatku hotovosti. Je důležité si uvědomit, že tato povinnost platí i v případě, že firma prosperuje.

Modelový příklad Put opce pro firmu „StartUp“

Situace:

 • Firma „StartUp“ má základní jmění 5 milionů Kč.
 • Obrat firmy je 200 milionů Kč ročně.
 • Zisk EBITDA firmy je 65 milionů Kč ročně.

Put opce:

 • Strike price: 100 milionů Kč (odpovídá +- 20% tržní hodnoty firmy, která se vypočítá jako násobek EBITDA ziskem, v tomto případě 65 mil. Kč * 2)
 • Expirační období: 5 let

Popis:

Tato Put opce dává společníkovi právo prodat své akcie firmě za 100 milionů Kč v horizontu 5 let od podpisu dohody o odchodu. To znamená, že i když se hodnota firmy v daném období sníží, společník má jistotu, že za své akcie dostane minimálně 100 milionů Kč.

Dopady na firmu:

 • Firma se zavazuje odkoupit akcie od společníka za 100 milionů Kč, i když jejich tržní hodnota v daném období klesne. To může firmu zatížit finančně, zvláště v případě nedostatku hotovosti.
 • Firma si zajišťuje stabilitu managementu a snižuje riziko odchodu klíčového společníka.
Koukni...  15 věcí, které úspěšní lidé nikdy nedělají

Call opce

Call opce dává společníkovi právo, nikoliv povinnost, koupit akcie od firmy za předem dohodnutou strike price v určitém expiračním období. Tato opce je užitečná pro společníka, který věří v budoucí růst a prosperitu firmy. Umožňuje mu koupit akcie za fixní cenu, i když jejich tržní hodnota vzroste.

Z pohledu firmy představuje Call opce potenciální zdroj financování. Pokud se firmě podaří dosáhnout očekávaného růstu a tržní hodnota akcií vzroste nad strike price, společník pravděpodobně opci neuplatní a firma si tak ponechá hotovost z prodeje akcií. V případě, že společník opci uplatní, firma získá hotovost za prodej akcií za strike price, i když je jejich tržní hodnota nižší.

Modelový příklad Call opce pro firmu „StartUp“

Situace:

 • Firma „StartUp“ má základní jmění 5 milionů Kč.
 • Obrat firmy je 200 milionů Kč ročně.
 • Zisk EBITDA firmy je 65 milionů Kč ročně.

Call opce:

 • Strike price: 100 milionů Kč (odpovídá 20% tržní hodnoty firmy)
 • Expirační období: 5 let

Popis:

Tato Call opce dává společníkovi právo koupit akcie firmy za 100 milionů Kč v horizontu 5 let od podpisu dohody o odchodu. To znamená, že pokud se hodnota firmy v daném období zvýší, společník má možnost nakoupit akcie za fixní cenu a těžit tak z růstu firmy.

Dopady na firmu:

 • Firma získává hotovost z prodeje akcií společníkovi za 100 milionů Kč, i když jejich tržní hodnota v daném období vzroste.
 • Firma si zajišťuje motivaci managementu k dosažení růstu a zvyšování hodnoty firmy.

Důležité upozornění!

Oba výše uvedené modely jsou pouze příklady a je nutné je upravit podle specifické situace firmy a společníka. Je důležité, aby dohoda o odchodu byla jasně a srozumitelně formulována a aby obě strany chápaly své vzájemné závazky a práva.

V případě potřeby doporučuji se obrátit na právníka a daňového poradce, kteří se specializují na danou oblast.

Jak se stanovuje strike price?

Strike price, neboli realizační cena, se přímo neurčí nějakým vzorcem. Spíš se vychází z několika ukazatelů a nakonec se domluví nebo stanoví na jeho základě. Tady jsou ty nejdůležitější faktory:

 • Tržní cena: Aktuální tržní cena akcií firmy (nebo jiného podkladového aktiva) hraje velkou roli. Strike price může být vyšší, nižší nebo stejný jako aktuální tržní cena.
 • Volatilita: Zvažuje se také, jak moc kolísá cena akcií. Čím víc cena lítá nahoru a dolů, tím bývá strike price dál od aktuální tržní ceny.
 • Úrokové sazby: Úrokové sazby ovlivňují hodnotu opce v čase, a tím pádem můžou ovlivnit i strike price.
 • Doba do expirace: Čím kratší doba zbývá do vypršení opce, tím bývá strike price obvykle blíž k aktuální tržní ceně.
Koukni...  Průvodce založením Startupu pro začátečníky

Kdo tedy nakonec rozhodne o strike price?

 • U opcí na burze: Burza s opcemi, nastavuje strike price na základě výše uvedených faktorů. Na burze bývá na výběr z několika různých strike price pro tu samou opci.
 • U mimoburzovních opcí: Tady se strike price domlouvá mezi tím, kdo opci kupuje (kupující) a tím, kdo ji prodává (prodávající). U mimoburzovních opcí bývá strike price mnohem více flexibilní.

Je důležité chápat, jak tyto faktory spolu souvisí. Ale samotný strike price není výsledek nějakého výpočtu. Finanční experti používají složitější modely k ocenění opcí, které zohlední všechny tyto faktory a na jejich základě navrhnou férovou cenu opčního kontraktu, včetně strike price.

Další důležité aspekty ke zvážení

Při zvažování Put a Call opcí je důležité zohlednit několik faktorů:

 • Finanční situace firmy: Firma by měla mít dostatek finančních prostředků, aby v případě uplatnění Put opce dokázala odkoupit akcie od společníka.
 • Očekávaný vývoj firmy: Pokud se očekává růst firmy, Call opce může být pro společníka atraktivní investicí. Naopak, pokud existuje riziko neúspěchu, Put opce může sloužit jako pojistka.
 • Osobní preference společníka: Společník by měl zvážit své vlastní cíle a toleranci k riziku při rozhodování o tom, zda a jaký typ opce zahrnout do dohody o odchodu.

Nejčastější dotazy k Put a Call opcím

Kdo může mít zájem o Put a Call opce?

Put a Call opce jsou užitečné jak pro společníky, tak i pro firmy. Společníci je mohou využít k zajištění stability a ochrany investice, zatímco firmy je mohou využít k motivaci managementu a zajištění financování.

Jaké jsou hlavní rozdíly mezi Put a Call opcí?

Put opce dává společníkovi právo prodat akcie firmě za předem stanovenou cenu, zatímco Call opce dává společníkovi právo koupit akcie od firmy za předem stanovenou cenu.

Jaké faktory je nutné zohlednit při stanovování strike price?

Strike price by měl odrážet tržní hodnotu firmy v době podpisu dohody o odchodu a očekávaný vývoj firmy v budoucnu.

Jaké jsou daňové dopady Put a Call opcí?

Daňové dopady se liší v závislosti na jurisdikci a specifických podmínkách dohody o odchodu. Je důležité se obrátit na daňového poradce pro bližší informace.

Jaké existují alternativy k Put a Call opcím?

Existuje mnoho dalších nástrojů, které lze použít k definování nároků a povinností společníka v případě odchodu z firmy. Mezi ně patří například odstupné, vestingové dohody nebo akciové opce.

Je vhodné zahrnout Put a Call opce do každé dohody o odchodu?

Ne nutně. Zda zahrnout Put a Call opce do dohody o odchodu závisí na specifické situaci firmy a společníka.

Kdo by měl poradit ohledně Put a Call opcí?

Je důležité, aby se obě strany, společník i firma, obrátily na právního a daňového poradce, aby si zajistily, že dohoda o odchodu je jasně a srozumitelně formulována a chápou své vzájemné závazky a práva.

Kde najdu další informace o Put a Call opcích?

Další informace o Put a Call opcích naleznete na internetových stránkách věnovaných financím a právu, v odborné literatuře nebo se můžete obrátit na právního a finančního poradce.

Jaký je závěr ohledně Put a Call opcí?

Put a Call opce mohou být užitečným nástrojem pro definování nároků a povinností společníka v případě odchodu z firmy. Je však důležité je používat s rozvahou a zohlednit všechny relevantní faktory.

Důkladné pochopení jejich fungování a konzultace s právním a daňovým poradcem je klíčová pro zodpovědné a vyvážené rozhodnutí o jejich zařazení do dohody o odchodu.

Na závěr

Put a Call opce v dohodě o odchodu představují sofistikované nástroje, které dokáží ovlivnit jak postavení společníka, tak i finanční situaci firmy. Důkladné pochopení jejich fungování a zvážení všech relevantních faktorů je klíčové pro zodpovědné a vyvážené rozhodnutí o jejich zařazení do dohody.

Moje doporučení

 • Přečtěte si tento článek a další relevantní materiály, abyste získali základní znalosti o Put a Call opcích.
 • Obraťte se na právního a daňového poradce, abyste prodiskutovali specifické aspekty Put a Call opcí ve vašem případě a kontextu vaší firmy.
 • Nezapomeňte, že dohoda o odchodu by měla být jasně a srozumitelně formulována a obě strany by měly chápit své vzájemné závazky a práva.

Put a Call opce mohou být užitečným nástrojem pro zajištění stability a ochrany investice pro společníky a pro motivaci managementu a zajištění financování pro firmy.

Vždy je ale nutné je používat s rozvahou a především s odbornou asistencí.


Put a Call opce – Zkušenosti

0,0
Vynikající0%
Velmi dobré0%
Průměrné0%
Špatné0%
Hrozné0%

Komentáře

Zatím nejsou žádné komentáře… Buďte první, kdo ho napíše.


Přispějte svou zkušeností s put a call opcemi

Rubriky:

Byznys, Finance, Podnikání,

Poslední aktualizace: 26/04/2024