Včera jsem se díval na dokument o Jennifer, která chladnokrevně nechala zabít své rodiče. Sledoval jsem vývoj případu od prvních výslechů, nesrovnalostí a výpovědí svědků. A čím dál tím víc mě zajímala otázka: Jak poznat, že mi někdo lže? a z čeho to přesněji poznám.

Nejsem detektiv, ale tenhle dokument mi nedal spát. Začal jsem se procházet internetem a shromažďovat informace o technikách odhalování lží. A nestačil jsem se divit, kolik fascinujících poznatků a metod existuje!

V tomto článku se s vámi podělím o své zjištění a provedu vás světem lží a jejich odhalování. Naučíte se:

 • Verbální a neverbální signály lži: Poznáte, co prozradí slova i řeč těla.
 • Pokročilé techniky dotazování: Zjistíte, jak klást otázky, které odhalí nesrovnalosti v příběhu.
 • Detektivní případy: Podíváme se na slavné kauzy, kde detektivové odhalili lži a dopadli pachatele.
 • Vědecké poznatky: Seznámíte se s nejnovějšími výzkumy v oblasti psychologie lži.
 • A mnoho dalšího: Naučíte se číst mikroexpresi, analyzovat tón hlasu a odhalovat skryté emoce.

Připravte se na strhující cestu do hlubin lidské mysli, kde se naučíte odlišovat pravdu od lži!

V této první části se zaměříme na základní verbální a neverbální signály lži.

Muž v modré košili s výrazem překvapení na tváři a dlouhým nosom, který si ukazuje prstem, připomínající známou postavu Pinocchia jako symbol lhaní.
Jak dokonale odhalit lháře

Verbální signály lži: Co prozradí slova?

Když se snažíme někoho obelhat, náš mozek musí pracovat na plné obrátky. Musíme si vymyslet příběh, udržet si ho v paměti a vyhýbat se nesrovnalostem. To může vést k řadě verbálních signálů, které zkušené oko snadno odhalí.

Mezi nejčastější verbální signály lži patří:

 • Váhání a koktání: Lháři si často dávají na čas s odpověďmi, koktají a hledají slova. Je to proto, že jejich mozek se snaží vymyslet lživý příběh na místě.
 • Nadměrné používání zájmen „já“ a „mi“: Lháři se často soustředí na sebe a svá tvrzení, čímž se snaží odklonit pozornost od skutečnosti.
 • Nepřesné detaily: Lži bývají plné nepřesných detailů a nesrovnalostí. Je to proto, že si lhář nepamatuje všechny detaily vymysleného příběhu.
 • Změna tónu hlasu: Tón hlasu se může při lži měnit. Lhář může mluvit tišeji, rychleji nebo s vyšším tónem než obvykle.
 • Vyhýbání se přímým odpovědím: Lháři se často vyhýbají přímým odpovědím na otázky a používají mlžení nebo obecné fráze.

Příklad:

Vyšetřovatel: „Kde jste byl včera večer mezi 20. a 22. hodinou?“

Lhář: „No, ehm… Byl jsem doma, díval jsem se na televizi. Ale vlastně… možná jsem šel ven na procházku. Nevím přesně.“

V tomto příkladu lhář váhá, koktá, používá neurčité fráze a vyhýbá se přímé odpovědi. To vše jsou signály, které můžou naznačovat, že neříká pravdu.

Neverbální signály lži: Co prozradí řeč těla?

Lži se neprojevují jen slovy, ale také řečí těla. I když se lhář snaží kontrolovat svá slova, jeho tělo může prozradit jeho skutečné myšlenky a pocity.

 • Vyhýbání se očnímu kontaktu: Lháři se často vyhýbají očnímu kontaktu, protože jim může být nepříjemné lhát vám do očí. Měli byste si ale dávat pozor, protože někteří lidé se naopak snaží udržet příliš silný oční kontakt, aby působili důvěryhodně.
 • Nervózní pohyby: Lháři mohou vykazovat nervózní pohyby, jako je hraní si s vlasy, kousání rtů, vrtění se na židli nebo poklepávání nohou. Tyto pohyby prozrazují jejich vnitřní nepokoj.
 • Zakrývání úst nebo nosu: Někdy se lháři podvědomě snaží zakrýt ústa nebo nos, jako by se chtěli zabránit tomu, aby lež vyšla najevo.
 • Změna postoje nebo mimiky: Postoj a mimika se mohou při lži změnit. Lhář se může napřímit, stáhnout ramena nebo se stáhnout dozadu. Mimika může prozradit skryté emoce, jako je úzkost nebo nervozita.
 • Nesoulad mezi slovy a řečí těla: Pokud slova a řeč těla nejsou v souladu, může to být signál lži. Například někdo vám může říkat, že je v pohodě, ale jeho obličej a držení těla mohou vyjadřovat opak.
Koukni...  11 Největších skandálů českých politiků

Příklad:

Představte si situaci, kdy se ptáte spolubydlícího, jestli si nevzal vaši oblíbenou knihu. Řekne vám, že ne, ale při odpovědi se vyhýbá očnímu kontaktu, vrtí se na židli a kousá si rty. Tyto neverbální signály můžou naznačovat, že vám neříká pravdu.

Je důležité si ale uvědomit, že tyto signály nemusí vždy znamenat, že někdo lže. Někteří lidé mohou vykazovat tyto projevy i v případě stresu nebo nervozity. Naopak, někteří zkušení lháři se naučili ovládat svou řeč těla a maskovat své skutečné pocity.

Proto je důležité kombinovat verbální a neverbální signály a brát v úvahu celkový kontext situace.

Pokročilé techniky odhalování lží: Jdeme dál než základní signály

Teď už víte, jaké verbální a neverbální signály mohou naznačovat lež. Ale co když narazíte na zkušeného lháře, který umí maskovat tyto projevy? Potom je třeba sáhnout po pokročilejších technikách odhalování lži.

1. Analýza sdělení: Hledání nesrovnalostí

Jednou z účinných technik je analýza samotného sdělení. Při ní se zaměřujeme na obsah toho, co nám daná osoba říká, a hledáme nesrovnalosti a nelogičnosti.

 • Změny v příběhu: Požádejte osobu, aby vám znovu vyprávěla svůj příběh a sledujte, zda se v něm neobjevují nové detaily nebo se naopak některé informace nezmění.
 • Nedostatek detailů: Lži často postrádají živé detaily, protože lhář si je vymýšlí na místě. Všímejte si, zda je příběh příliš stručný nebo zda chybí konkrétní informace, které by osoba v dané situaci znala.
 • Logické nesrovnalosti: Zamyslete se nad logikou příběhu. Zdají se všechny události pravděpodobné a vzájemně propojené? Nejsou tam nějaké časové nesrovnalosti nebo jiné logické chyby?

Příklad:

Dejme tomu, že vyšetřujete krádež v práci. Zaměstnanec vám tvrdí, že byl v době krádeže na obědě. Když ho ale požádáte o detaily oběda, změní restauraci, se kterou původně přišel, a nedokáže si vybavit jméno obsluhujícího. Tyto nejasnosti a změny v příběhu mohou naznačovat, že neříká pravdu.

2. Technika opakování a překrývání: Znejistěte lháře

Zkušení vyšetřovatelé využívají techniku opakování a překrývání otázek. Spočívá v tom, že kldete stejnou otázku různými způsoby nebo se vracíte k dřívějším tématům v rozhovoru.

 • Opakování klíčových vět: Opakujte klíčovou větu z lživého tvrzení a požádejte o upřesnění. Může to lháře znejistit a odhalit nesrovnalosti v jeho příběhu.
 • Překrývání otázek: Položte otázku, která částečně odpovídá na dřívější odpověď lháře, ale zároveň obsahuje nový prvek. Může to lháře vyvést z rovnováhy a donutit ho k chybě.

Příklad:

Vrátíme se k vyšetřování krádeže. Můžete zaměstnanci zopakovat jeho tvrzení: „Řekl jste, že jste byl na obědě v době krádeže. Můžete mi popsat, co jste si dal k jídlu?“ Později se můžete zeptat: „Říkal jste, že jste tam byl sám. Byla restaurace v době oběda plná?“ Tyto otázky mohou odhalit nesrovnalosti v jeho příběhu, pokud lže.

3. Aktivní naslouchání: Pozorujte nejen slova, ale i emoce

Být dobrým posluchačem je klíčové pro odhalování lží. Nejde jen o to poslouchat slova, ale také o to vnímat emoce a chování osoby.

 • Nesrovnalost mezi slovy a emocemi: Někdy se slova a emoce lháře neshodují. Může vám například někdo říkat, že je v klidu, ale jeho hlas se třese nebo má stažené zorničky.
 • Mikroexprese: Zaměřte se na mikroexprese, což jsou krátké, nekontrolovatelné výrazy tváře, které mohou odhalit skryté emoce. Tyto výrazy trvají jen zlomek vteřiny, ale mohou napovědět, zda osoba lže.
Koukni...  Pablo Escobar - Největší drogový baron

Upozornění: Rozpoznávání mikroexpresí je náročné a vyžaduje odborný trénink. Tyto techniky vyžadují trénink a praxi.


Pokročilé techniky dotazování: Odhalte lži chytrým dotazováním

Už jsme se podívali na základní verbální a neverbální signály lži. Teď se ponoříme do hlubin umění dotazování a prozkoumáme pokročilé techniky, které vám pomohou odhalit nesrovnalosti v příběhu a odhalit lháře.

Pamatujte, že cílem není obvinit osobu z lži, ale spíše získat co nejvíce informací a najít pravdu. K tomu vám pomohou tyto techniky:

1. Otevřené otázky

 • Místo „Ano“ a „Ne“ otázek: Položte otevřené otázky, které vyžadují delší odpověď a dávají lháři více prostoru pro prozrazení nesrovnalostí. Například: „Popište mi podrobně, co se stalo.“
 • Překvapivé otázky: Zeptejte se na otázky, které lháře zaskočí a donutí ho improvizovat. Například: „A co se dělo potom, co…“
 • Hypotézy: Předložte lháři hypotézu a zeptejte se ho na jeho reakci. Například: „Představme si, že se to skutečně stalo tak, jak říkáte. Jak by to vysvětlilo…“

2. Opakování a parafrázování

 • Opakujte klíčové informace: Opakováním klíčových částí příběhu lháře otestujete, zda si pamatuje detaily a zda se jeho verze nemění.
 • Parafrázujte otázky: Položte stejnou otázku různými způsoby, abyste zjistili, zda lhář pokaždé odpovídá konzistentně.

3. Kontrola faktů a alibi

 • Ověřujte fakta: Porovnávejte lhářovu verzi s dostupnými fakty a důkazy. Zeptejte se na detaily, které by osoba v dané situaci musela vědět.
 • Zkontrolujte alibi: Pokud lhář uvádí alibi, ověřte si jeho pravdivost. Zeptejte se na detaily, které by osoba, která s ním byla, musela vědět.

4. Nesrovnalosti a logické chyby

 • Hledejte nesrovnalosti: Všímejte si nesrovnalostí v příběhu, v datech, v detailech nebo v logice. Zeptejte se na tato místa a požádejte o vysvětlení.
 • Odhalte logické chyby: Analyzujte, zda lhářova verze dává smysl a zda neexistují logické nesrovnalosti. Zeptejte se na tyto nesrovnalosti a požádejte o logické vysvětlení.

5. Tlak a konfrontace

 • Tlak na objasnění: Pokud lhář váhá s odpovědí nebo se vyhýbá informacím, zdvořile, ale důrazně ho požádejte o objasnění.
 • Konfrontace s nesrovnalostmi: Pokud jste odhalili nesrovnalosti, zdvořile, ale rázně lháře s nimi konfrontujte a požádejte o vysvětlení.

Pamatujte:

 • Buďte zdvořilí a profesionální, i když máte podezření, že vám lže. Vyhýbejte se obviňování a konfrontaci.
 • Naslouchejte pozorně a dávejte pozor na verbální i neverbální signály lži.
 • Analyzujte informace s kritickým myšlením a hledejte nesrovnalosti.
 • Nebojte se klást doplňující otázky a požádat o objasnění.
 • V případě potřeby se poraďte s kolegy nebo nadřízenými.

Příklad:

Představte si, že vyšetřujete krádež v obchodě. Zaměstnanec vám tvrdí, že v době krádeže byl na směně, ale kamerový záznam ho zachycuje v zadní části obchodu v době krádeže.

Můžete postupovat takto

 • Otevřené otázky: „Popište mi podrobně, co jste dělal v době krádeže.“ „Kde jste přesně byl v obchodě v tu dobu?“
 • Opakování a parafrázování: „Řekl jste, že jste byl v pokladně. Můžete mi popsat, co jste tam dělal?“ „V kamerovém záznamu vás vidíme v zadní části obchodu. Můžete mi vysvětlit, co jste tam dělal?“
 • Kontrola faktů a alibi: „V kamerovém záznamu jste viděn, jak odcházíte z obchodu s taškou. Můžete mi říct, co jste v ní měl?“ „Tvrdíte, že jste byl v tu dobu sám. Byli v obchodě i jiní zákazníci?“
 • Nesrovnalosti a logické chyby: „Řekl jste, že jste kamerový záznam neviděl. Můžete mi vysvětlit, proč?“ „Tvrdíte, že jste v zadní části obchodu kontroloval zboží. Je to obvyklé v době krádeže?“
 • Tlak a konfrontace: „V kamerovém záznamu se zdá, že se schováváte. Můžete mi vysvětlit, proč?“ „Máte alibi pro tuto dobu? Můžete to doložit?“

Pamatujte:

 • Tato technika není univerzální a je nutné ji přizpůsobit konkrétní situaci a typu lži.
 • Důležité je zachovat klid a profesionalitu i v náročných situacích.
 • Cílem není obvinit osobu z lži, ale spíše získat co nejvíce informací a najít pravdu.
Koukni...  5 Tipů: Kde jezdit na kole kolem Klánovic

Další tipy:

 • Všímejte si neverbálních signálů lži, jako je vyhýbání se očnímu kontaktu, nervozita, koktání nebo změny v tónu hlasu.
 • Buďte trpěliví a nenechte se odradit, pokud lhář hned neříká pravdu. Pokračujte v dotazování a konfrontaci nesrovnalostí, dokud nezískáte jasnou odpověď.
 • V případě potřeby se poraďte s kolegy nebo nadřízenými, abyste získali pomoc a podporu.

Pokročilé techniky dotazování jsou cenným nástrojem pro odhalování lží. Pokud se naučíte tyto techniky používat efektivně, budete lépe vybaveni k rozlišení pravdy od lži a k dosažení spravedlnosti.


Věda a lhaní: Co nám prozrazuje psychologie?

Psychologové už léta zkoumají, jak lidé lžou a jak tyto lži odhalit. Jejich výzkumy nám pomáhají lépe pochopit chování lhářů a zdokonalit techniky odhalování lži.

Zajímavé poznatky z psychologie lži

 • Kognitivní zátěž při lhaní: Lhaní je pro mozek náročnější než mluvení pravdy. Lhář musí vymyslet příběh, udržet si ho v paměti a vyhýbat se nesrovnalostem. To může vést k tomu, že lhář mluví pomaleji, váhá s odpověďmi nebo se více potí.
 • Pinocchio efekt: Ačkoli se říká, že nos lhářům roste, nejde o vědecky podložený fakt. Nicméně, výzkumy naznačují, že někteří lháři můžou při lhaní prožívat fyziologické změny, jako je zvýšená srdeční frekvence nebo zčervenání obličeje. Tyto změny můžou vést k mírnému zvětšení nosu v důsledku zvýšeného průtoku krve.
 • Mikroexprese: Jak už jsem zmínil, mikroexprese jsou krátké, nekontrolovatelné výrazy tváře, které můžou odhalit skryté emoce. I když lhář dokáže kontrolovat svá slova a vědomé chování, mikroexprese se můžou prozradit nechtěně. Trénovaní pozorovatelé můžou z mikroexpresí rozpoznat strach, úzkost, vinu a další emoce, které lhář prožívá.
 • Detekce lži pomocí technologií: Vědci vyvíjejí různé technologie, které můžou napomoci při odhalování lží. Mezi ně patří například neuroimagingové metody, které zkoumají aktivitu mozku při lhaní, a analytické nástroje pro detekci mikroexpresí. Je však důležité zdůraznit, že tyto technologie jsou stále ve vývoji a nesouvisejí s populárními „detektory lži“ (polygrafy), které nejsou považovány za spolehlivé.
Obal knihy s názvem "Jak poznat, když vám někdo lže", autora Joe Navarra, bývalého agenta FBI. Na obalu je zobrazen muž v šedém obleku, který si drží k očímu lupu, skrze kterou pozoruje diváka. Dominantní barvy obalu jsou černá, žlutá a zelená.
Zajímavá kniha o lhaní

Bonus: 20 signálů, že vám někdo neříká pravdu

Zde je přehledný seznam klíčových indikátorů, které mohou naznačovat, že někdo možná není upřímný či neříká pravdu:

 1. Potřebují více času než obvykle, aby si něco vybavili a řekli to.
 2. Pohled se jim často obrací doleva, jako by hledali ve vzpomínkách.
 3. Nezdají se být rozrušení, když jsou obviněni z něčeho, co by mělo být vážné.
 4. Projevují neobvyklé tělesné pohyby.
 5. Poskytují příliš mnoho detailů a informací o situaci.
 6. Mluví vyšším tónem hlasu než obvykle.
 7. Během rozhovoru si často sahají na obličej.
 8. Jejich oči se během rozhovoru rychle pohybují různými směry.
 9. Mluví nesouvisle nebo se zadrhávají.
 10. Vyhnou se mluvit o určitém tématu úplně.
 11. Začnou se nadměrně potit, zvláště na čele a bradě.
 12. Pomalu opakují otázku, než na ni odpoví.
 13. Stahují rty do úzkého proužku.
 14. Obličej se jim zčervená.
 15. Při mluvení nadměrně hýbou rameny.
 16. Mají velmi tuhý postoj, stojí nebo sedí jako by byli ztuhlí.
 17. Neustále si klepou nohou.
 18. Když říkají „ne“, zatřesou hlavou.
 19. Odvracejí pohled, když říkají „ne“.
 20. Používají fráze typu „Abych vám pravdu řekl…“ jako úvod do věty.

Závěr: Odhalování lží – umění a věda

Odhalování lží není jednoduchý úkol. Vyžaduje to kombinaci znalostí psychologie, pozorného pozorování a tréninku. I když neexistuje žádná univerzální metoda, která by zaručeně odhalila lháře, pochopení principů fungování lži a použití pokročilých technik nám dává do rukou mocné nástroje pro rozlišování pravdy od lži.

Pamatujte, že lži se můžou skrývat nejen ve slovech, ale i v řeči těla, tónu hlasu a mikroexpresi. Buďte ostražití, všímejte si detailů a analyzujte informace s kritickým myšlením. A pokud si nejste jisti, zda vám někdo říká pravdu, neváhejte klást doplňující otázky a hledat další informace.

Doufám, že vám tento článek o odhalování lží pomohl rozšířit vaše znalosti a obohatit váš pohled na lidské chování.

Pamatujte, že umění odhalovat lži je cenná dovednost, která vám může být prospěšná v mnoha oblastech života.


Komentáře k článku jak poznat lháře

Manžel

18/04/2024

Můj manžel mě lhal po celá léta a nepoznala jsem vůbec nic, asi jsem tupá 🙁 ale článek super. Doufám, že se neskočím zase někomu na lep.

Avatar for Kačka
Kačka

Přidejte svůj komentář

Sdílejte své zkušenosti s odhalováním lží! V komentářích níže se podělte o to, co vám v minulosti pomohlo odhalit lháře.

Poslední aktualizace: 16/04/2024